Dla Autorów

 1. Redakcja przyjmuje teksty w sposób ciągły lub na zamówienie do numerów tematycznych / jubileuszowych.
 2. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, których treść nie była dotąd publikowana z podziałem na prace: naukowe/ poglądowe / doniesienia z badań / kazuistyczne / list do redakcji/ recenzje.
 3. Prace naukowe publikowane są w języku polskim, języku słowackim, języku czeskim, języku niemieckim, języku rosyjskim i języku angielskim z wymogiem obowiązkowych streszczeń w języku polskim (lub języku artykułu) i języku angielskim.
 4. Wstępnej kwalifikacji nadesłanych tekstów dokonuje Zespół Redakcyjny, który poddaje ocenie merytoryczną zgodność treści z profilem tematycznym czasopisma, formalne warunki określone dla tekstów naukowych, a także dostosowanie tekstu do wymogów edytorskich.
 5.  Inne teksty, niebędące artykułami naukowymi tj. recenzje, komunikaty, polemiki nie podlegają procedurze recenzowania, a o ich publikacji decyduje Zespół Redakcyjny.
 6. Redakcja informuje autorów o dopuszczeniu tekstu do recenzji w osobnej wiadomości. Autor może tekst wycofać wyłącznie przed przekazaniem go do recenzji wydawniczej. Redakcja po wstępnej weryfikacji nie odsyła tekstów, które nie spełniają warunków formalnych i nie informuje o tym fakcie Autorów.
 7. Teksty do publikacji można nadsyłać drogą elektroniczną na:
                                                                                                   adres e-mail: problemy.edukacji@us.edu.pl

  lub pocztą tradycyjną (obowiązkowo z dołączoną wersją elektroniczną artykułu) na adres Redakcji:

  Redakcja Czasopisma „PERSON”
  Uniwersytet Śląski
  ul. Bielska 62, pok. 250
  43-400 Cieszyn
  Polska
 8. Wszyscy Autorzy zobligowani są do przekazania danych dotyczących dzieła i wymaganych danych osobowych:

  – Oświadczenie o dziele

  – Oświadczenie Autora

 9. Wymogi edytorskie i przygotowanie tekstu:
  – objętość tekstu: od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego
  – słowa kluczowe i streszczenie: 700 – 900 znaków ze spacjami w języku polskim i języku angielskim – na początku tekstu
  – informacje o autorze/autorach: imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy, adres miejsca pracy, numer telefonu, e-mail – na początku tekstu
  – tekst artykułu należy przygotować w edytorze tekstu czcionką – Times New Roman, 12
  – wymogi edytorskie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

  Przypisy w systemie „amerykańskim” (w tekście):
  (Gajdzica, 2011) lub Z. Gajdzica (2011)
  (Gajdzica, 2013, s. 124) lub Z. Gajdzica (2013, s. 124)
  (GUS, Informacja o dostępności …, 2014)

  Bibliografia powinna znajdować się na końcu artykułu w porządku alfabetycznym zgodnie z przykładem:

  * monografie:
  Gajdzica Z. (2013), Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków-Katowice.

  * rozdziały w pracach zbiorowych pod redakcją:
  Szumski G. (2011), Teoretyczne implikacje koncepcji edukacji włączającej, (w:) Z. Gajdzica (red.), Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec.

  * artykuły w czasopismach:
  Wrona S. (2014), Sieci wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – komunikat z badań, „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, nr 1.

  * źródła internetowe:
  GUS, Informacja o dostępności danych dotyczących osób niepełnosprawnych na poziomie województw, powiatów i gmin. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/informacja-o-dostepnosci-danych-dotyczacych-osob-niepelnosprawnych-na-poziomie-wojewodztw-powiatow-i-gmin,15,1.html. Data dostępu: 05.-06.2014.

  Przypisy dolne prosimy stosować tylko w przypadku uzupełnienia – rozwinięcia głównej myśli w tekście.

  Przygotowanie tabel, ilustracji i wykresówlink do wytycznych Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego