Zasady recenzowania

  1. Teksty wstępnie przyjęte do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów (nie będących pracownikami jednostki wydającej czasopismo) zgodnie z zasadą double-blind review. Szczegółowe zasady procedury recenzowania oparte są o wytyczne ministerialne oraz o Kodeks etyki pracownika naukowego, przygotowany przez Komisję do spraw etyki w nauce PAN, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN 13 grudnia 2012 r.

wzór recenzji:

 

  1. Zespół Redakcyjny informuje autorów o treści  recenzji i prosi o ustosunkowanie się do nich, po czym podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tekstu do publikacji. Na tym etapie procedury wydawniczej autor ma obowiązek przesłać pisemne oświadczenie o oryginalności tekstu na adres Redakcji lub Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
  2. Lista recenzentów prezentowana jest w ostatnim tomie/numerze dla danego roku, a także znajduje się na niniejszej stronie internetowej

Pełna lista recenzentów:

Doc. PhDr. Mgr Jaroslav Balvín, . CSc.

prof. dr hab. Jacek Błeszyński

dr hab. Stanisława Byra

dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ

dr hab. Remigiusz Kijak

dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS

Doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

dr hab.inż. Jolanta Zielińska, prof.UP

 [1]  Redakcja ma prawo do skracania i korekty wydawniczej nadesłanych tekstów. Redakcja nie odsyła niepublikowanych tekstów.