Numery czasopisma naukowego


Numery czasopisma naukowego w 2017 r.:

Spis treści tomu 25 (2/2017):

Wprowadzenie (Magdalena Bełza-Gajdzica, Joanna Kulisiak-Kaźmierczak)

Agnieszka Stembalska, Robert Śmigiel: Aspekty patogenetyczne, kliniczne i terapeutyczne wraz z poradnictwem rodzinnym w zespole kruchego chromosomu X

Sebastian Mrózek: Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu – symptomatologia, terapia w zaleceniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Magdalena Prentka: Diagnoza neuropoznawcza teorii umysłu u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i jej implikacje dla terapii

Iwona Gryszkin: Zaburzenia metaboliczne, stres oksydacyjny, stany zapalne  u dzieci ze spektrum autyzmu 

Joanna Zborowska, Mariusz Zborowski: Etiologia i symptomy deficytu – teoria umysłu w autyzmie

Joanna Zborowska, Mariusz Zborowski: Niedojrzałość neuromotoryczna a dojrzałość szkolna dziecka ze spektrum autyzmu. Studium przypadku

Klaudia Kwiatkowski,  Joanna Mika: Ból neuropatyczny: etiologia, patomechanizm oraz implikacje kliniczne wynikające z badań podstawowych

Marius R. Garzarek: Trauma i jej zaburzenia.Diagnoza, terapia, zagrożenia

Joanna Kuźmińska, Marta Mieszała:Koherencja terapii ręki i integracji sensoryczne

Elżbieta Pierzyna: Zaburzenia neurorozwojowe w  alkoholowym zespole płodowym / FAS

Mariusz Wentowski: Edukacja a niepełnosprawność

 

 

 


Spis treści tomu 24 (1/2017):

Wprowadzenie (Sylwia Wrona, Szymon Godawa)

Lucyna Legierska: Interdyscyplinarność w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 Iwona Wendreńska, Małgorzata Satoła: Percepcja procesu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z perspektywy rodziców i specjalistów

Jana Lopúchová, Hana Kolníková: Raná starostlivosť o rodiny s deťmi so zrakovým postihnutím – z vyskumu názorov rodičov

 Kateřina Kroupová:  Concept of counseling as a predictor of quality of life of family with children with visual impairment

Veronika Růžičková: Early intervention as a determinant of quality of life of individual with visual impairment

Hanna A. Alonim: Early identyfication of the prodrome of autism: clinical and research perspectives

 Zdenka Šándorová: Raná péče v system sociální politiky a sociálních služeb v České republice

Hana Kolníková, Jana Lopúchová: Dieťa s poruchou autistickěho spektra v inkluzívnom vzdelávaní materskej školy

Hanna A. Alonim: Summary of Presentation Identification of Very Early Signs of Autism Summary of Presentation Identification of Very Early Signs of Autism

 

 

 

 

 


Numery czasopisma naukowego w 2016 r.:

Tom 23 (2/2016) do pobrania

Spis treści

Wprowadzenie (Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza, Dorota Prysak)

 • Marek Rembierz: O splocie problemów i badań pedagogiki specjalnej z refleksją metodologiczną, aksjologiczną i antropologiczną
 • Marcin Wlazło: Metodologiczne podobieństwa i rozbieżności między pedagogiką specjalną i studiami nad niepełnosprawnością
 • Beata Borowska-Beszta: Analiza antropologiczna jako transformacja: problemy i techniki generowania tematów kulturowych
 • Marcin Wlazło: Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością – sprzymierzeniec czy wróg pedagogiki specjalnej?
 • Sławomir Krzychała: Od analizy sekwencji do rekonstrukcji dialogiczności – wykorzystanie metody dokumentarnej w analizie narracyjno-biograficznej
 • Elżbieta M. Minczakiewicz:  Miejsce metod jakościowych w diagnozie i praktyce logopedycznej
 • Magdalena Bełza, Katerina Janku: Grounded theory and its application in studies on disabled students’ reality
 • Krystyna Moczia: Refleksje wokół studium indywidualnego przypadku. Z doświadczeń własnych o (nie)poprawnościach i dobrych zwyczajach
 • Zenon Gajdzica: Traps of incommensurability in the case study of a person with disability
 • Dorota Prysak: Doświadczanie sytuacji trudnych na przykładzie prowadzenia badań w działaniu

 

 


Tom 22 (1/2016) do pobrania

Spis treści (Contens)
Wprowadzenie (Zenon Gajdzica, Magdalena Bełza)

 • Dorota Podgórska-Jachnik: Studia nad niepełnosprawnością (Disability Studies) i ruch włączający w społeczeństwie
  jako konteksty edukacji włączającej
 • Anna Zamkowska: Egzemplifikacje modeli wsparcia edukacji włączającej na podstawie rozwiązań przyjętych w różnych krajach
 • Marcin Wlazło: Inkluzja wobec idei emancypacyjnych – sfery przymusu i wolności w edukacji specjalnej
 • Anna Zamkowska: Szkoła siecią wsparcia i elementem sieci wsparcia
 • Maciej Jabłoński: Rezerwaty i przestrzenie włączające w przestrzeni rzeczywistości szkolnej
 • Zenon Gajdzica: Pogranicza, peryferia i centra włączania ucznia z niepełnosprawnością w klasie ogólnodostępnej
 • Magdalena Bełza: Inny/Obcy (uczeń niepełnosprawny) jako podmiot „folkloru” szkolnego
 • Petra Potměšilová, Miloň Potměšil: The opinion of future pedagogues to work with students with hearing impairment
  in inclusive settings
 • Boris Titzl: Naučit, nebo inkludovat?
 • Joanna Skibska: Edukacja włączająca w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – analiza segmentacyjna. Doniesienia z badań
 • Beata Skotnicka: Wsparcie społeczne nauczycieli edukacji inkluzyjnej
 • Beata Cytowska: Przegląd badań empirycznych nad inkluzją w edukacji

 

 

Numery czasopisma naukowego w 2015 r.:

21

Tom 21 (2/2015) do pobrania

Spis treści (Contens)
Wprowadzenie (Sylwia Wrona, Jerzy Rottermund) Introduction

 1. Anna Nowak:  Protection of the rights of persons with disabilities
 2. Boris Titzl: Hodnota historického nadhledu pro současnou speciální pedagogiku
 3. Michal Kozubik: Postavenie Rómov na Slovensku
 4. Joanna Zemlik, Bożena Zawadzka: Stomatologiczna opieka przyłóżkowa – możliwości i ograniczenia
 5. Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik: Aktywność fizyczna przyczynkiem do satysfakcji w geriatrii
 6. Pavol Beňo, Silvia Capíková, Ingrid Juhásová: Bariéry, na ktoré narážajú ľudia so sluchovým postihnutím v Slovenskej republikę
 7. Danuta Grzesiak-Witek: “The piano which speaks” – causes and therapy of child mutism
 8. Jerzy Norbert Grzegorek: Inny w przestrzeni wychowania do twórczości – tancerz z niepełnosprawnością ruchową
 9. Joanna Godawa, Szymon Godawa: Wewnętrzne krajobrazy sztuki – arteterapia we wspieraniu procesów socjalizacyjnych osób z niepełnosprawnością
 10. Recenzje i polemiki:
  Jerzy Rottermund:  Magdalena Bełza: Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce)
  Joanna Kapias:  Ilona Fajfer-Kruczek: Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym

 


perison-2015-nr-1-t-20_oklPełna wersja tekstów tomu 20 (1/2015) do pobrania poniżej:

Spis treści (Contens)

Wprowadzenie (Ilona Fajfer -Kruczek) Introduction

Zenon Gajdzica: Social policy of the local government unit as an initiator of good practices in activating the disabled

Ilona Fajfer -Kruczek: Kapitał społeczny – ważny element lokalnego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością

Bogusław Stelcer: Promowanie dobrostanu psychicznego i zasobów osobistych osób o szczególnych potrzebach życiowych

Magdalena Bełza, Agnieszka Żabińska: The intellectually disabled person as a patient

Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało: Niepełnosprawność mężczyzny a możliwości i ograniczenia w realizowaniu roli ojca

Sylwia Wrona: The demand versus support received by parents of disabled children exemplified by local activities in integrated primary school

Zdenka Šándorová: Sociální služba raná péče a komunita – příklad dobré praxe v České Republice

 Danuta Jankowska: Normy ogólnospołeczne w życiu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i w normie intelektualnej

 Ewa Gawlik: Kompetencje społeczne wychowanków placówek opiekuńczo ‑wychowawczych

Łukasz Banaszak, Bartłomiej Skrzyński: Znaczenie edukacji permanentnej w podnoszeniu jakości życia i kwalifikacji zawodowych  osób dorosłych z niepełnosprawnością – refleksja ekspercka


Numery czasopisma naukowego w 2014 r.:

19

Pełna wersja tekstów tomu 19 (2/2014) do pobrania poniżej:

Spis treści (Contens)

Wprowadzenie (Magdalena Bełza, Dorota Prysak) Introduction

Anna Nowak: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Marzenna Zaorska: Problemy życiowe młodych osób dorosłych głuchoniewidomych o niskim poziomie funkcjonowania w perspektywie rzeczywistości, oczekiwań, deklaracji pomocowych

Jolanta Zielińska: Badania nad niepełnosprawnością w perspektywie neurobiologii

Igor Hampl: Seksualność osób z niepełnosprawnością słuchową

Bernadeta Szczupał: Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób z rzadkimi i sprzężonymi niepełnosprawnościami

Barbara Trochimiak: Dydaktyka XXI wieku – potrzeba terapii?

Ewa Rudnicka-Drożak, Justyna Natora, Ewa Dutczak, Agnieszka Żabińska: The process of social and vocational rehabilitation of people with disabilities in occupational therapy workshops, and the prospects of finding employment for graduates of these institutions

Mateusz Penczek: Autonomia osób niepełnosprawnych z perspektywy koncepcji ludzkich zdolności Marthy Nussbaum

Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk: Utopia czy praca u podstaw? – dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju a rzeczywistość edukacyjna (na przykładzie ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych i słabowidzących)

Petr Franiok: Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i specyfika ich kształcenia

Beata Gumienny: Zmiany profilu kształcenia uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami

Katarzyna Pająk: Opinie studentów na temat sposobu kreowania przez media wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną

Renata Kovářová: Studenci ze specjalnymi potrzebami w szkolnictwie wyższym w Republice Czeskiej

Beata Tylewska-Nowak: Osoby z niepełnosprawnością na studiach wyższych – wybrane aspekty

Dorota Prysak:  Sprawozdanie z X-lecia Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Ustroniu

Magdalena Bełza:  Panel dyskusyjny pt. „Świat widziany z drugiej strony – oczekiwania osób niepełnosprawnych”


 18Pełna wersja tekstów tomu 18 (1/2014) do pobrania poniżej:

Spis treści (Contens)

Wprowadzenie (Sylwia Wrona, Wiesława Walkowska) Introduction

Agata Miodek: Terapia i rehabilitacja małego dziecka z niepełnosprawnością we współczesnych warunkach społecznych

Ilona Fajfer -Kruczek: Rodzina z osobą niepełnosprawną a znaczenie lokalnego systemu wsparcia społecznego

Sylwia Wrona: Sieci wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym − komunikat z badań

Katarzyna Chrząszcz: Asystent rodziny jako jedna z form wsparcia

Ewelina Waligóra: Rola ojca w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością

Beata Skotnicka: Prenatalne, perinatalne i postnatalne czynniki zagrożenia niepełnosprawnością intelektualną – profilaktyka i edukacja

Elżbieta M. Minczakiewicz: Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą porodowych urazów mózgu

Anna Wojtas: Język migowy jako forma komunikacji wspierająca dziecko niesłyszące w środowisku rodzinnym

Wiesława Walkowska, Bartosz Gągorowski: Założenia i bariery kształcenia integracyjnego

Jolanta Lipińska -Lokś: Wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w środowisku szkolnym – zielonogórski przykład dobrych praktyk

Jacek Sikorski: Charakterystyka wybranych komponentów środowiska rodzinnego uczniów gimnazjum z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Olga Tomanek: Program Starszy Brat – Starsza Siostra jako przykład wspierania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

Artur Mrozek: Zespół Aspergera − diagnoza, która prawdopodobnie zniknie z klasyfikacji chorób


W ramach serii wydawniczej „PERSON” ukazało się 17 tomów:

                                                                                     


Wszystkie 17 tomów, które ukazały się w z serii wydawniczej, dostępne są
na stronie księgarni Oficyny Wydawniczej „Impuls”